domstolsgavel i trä
Eu-flagga fladdrar i vinden
Eu-flagga fladdrar i vinden

EU-dom om moms för samfällighetsförening

En EU-dom från december 2020 kan komma att innebära nya krav på moms för samfälligheter. I dagsläget är dock inga ändringar i svenskt regelverk aktuella.

Domen gällde en tysk samfällighetsförening som uppfört ett värmekraftverk på medlemmarnas mark. Kraftverket försåg medlemmarna med värme samtidigt som producerad el levererades till en energidistributör. Samfällighetsföreningen ville att båda delarna av verksamheten skulle ses som en momspliktig ekonomisk verksamhet, men detta var inte förenligt med tysk lagstiftning enligt den nationella domstolen.

Eget behov kan sakna betydelse

Vid prövning i EU-domstolen fastslogs dock att det, enligt momsdirektivets ordalydelse, i sig saknade relevans om samfällighetsföreningen i nationell lagstiftning tilldelats uppgift att utföra en tjänst för sina medlemmar. Tillhandahållandet för eget behov kunde därför ändå kvalificera som en självständig ekonomisk verksamhet.

- Kontentan av rättsfallet är att rättspraxis i Sverige, då man skiljer på tillhandahållande inom ramen för föreningen – egna behov – och till utomstående, kanske saknar betydelse för bedömning om en samfällighetsförening bedriver ekonomisk verksamhet, säger Anton Persson, förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

Inga regelförändringar i dagsläget

Skatteverket har ännu ej lämnat ett ställningstagande till domen och enligt uppgift till Villaägarna är förändringar i svenskt regelverk inte aktuella i dagsläget. Det är inte heller säkert att svensk och tysk lagstiftning för samfälligheter kan likställas så att svenska samfälligheter, utifrån EU-domen, ska anses bedriva ekonomisk verksamhet när de tillhandahåller nyttigheter till sina medlemmar.

- Vår uppfattning är att så länge en samfällighetsförening följer nuvarande momsregler, inte interagerar med annat EU-land och inte får statsstöd behöver de i dagsläget inte ta hänsyn till domen som gällde samfälligheter i Tyskland. Men självklart kommer Villaägarna att följa frågan framöver, säger Anton Persson.

Frågor om samfälligheten?

Med Trygghetsavtalet kan ni när som helst kontakta våra expertrådgivare med frågor om allt från juridik till förvaltning. 

Läs mer om Trygghetsavtalet